Regulering og compliance

Afdelingen Amalie Global AK er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet (link). Afdelingen skal dermed leve op til en lang række krav og regler. At overholde alle krav og regler kaldes compliance. På denne side finder du oplysninger og dokumenter, der vedrører compliance.

Foreningens depositar


Afdelingen Amalie Global AK har indgået aftale med Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af SEB AB (publ.), Sverige om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for foreningen afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed § 106 samt Finanstilsynets bestemmelser.

SEB DK kan delegere opbevaringen af værdipapirer og likvide midler til andre depotbanker. Ved valg af depotbanker til at varetage delegerede opgaver skal SEB DK i medfør af lov om investeringsforeninger m.v. udvise passende dygtighed og omhu samt løbende overvåge de delegerede opgaver for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af foreningens aktiver.

Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds?


Konti, depoter og rådgivning
Er du utilfreds med noget, der vedrører egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i Investeringsforeningen Amalie Invest, bedes du kontakte dit eget pengeinstitut eller din rådgiver.

Investeringsforeningen
Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører Investeringsforeningen Amalie Invest eller en afdeling herunder, kan du skrive eller ringe til den klageansvarlige:

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S
SEB-huset
Bernstorffsgade 50
1550 København V
Att.: Direktør Peter Kock
E-mail: peter.kock@seb.dk

Ankenævnet for Investeringsforeninger
Private investorer i foreningen kan desuden indbringe anke vedrørende foreningens forhold til:

Ankenævnet for Investeringsforeninger
Østerbrogade 62
2100 København Ø
Telefon: 35 43 63 33