Regulering og compliance

Investeringsforeningen Amalie Invest er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet (link). Foreningen skal dermed leve op til en lang række krav og regler. At overholde alle krav og regler kaldes ”compliance”. På denne side finder du oplysninger og dokumenter, der vedrører compliance.

Foreningens depositar


Investeringsforeningen Amalie Invest har indgået aftale med J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, Filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien (J.P. Morgan) om, at denne som depotbank forvalter og opbevarer værdipapirer og likvide midler for foreningen afdelinger i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed § 106 samt Finanstilsynets bestemmelser.

J.P. Morgan kan delegere opbevaringen af værdipapirer og likvide midler til andre depotbanker. Ved valg af depotbanker til at varetage delegerede opgaver skal J.P. Morgan i medfør af lov om investeringsforeninger m.v. udvise passende dygtighed og omhu samt løbende overvåge de delegerede opgaver for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af foreningens aktiver.

Liste over underdepositarer og andre delegerede som anvendes af depotbanken
En liste over samtlige selskaber, som J.P. Morgan har delegeret opbevaringsopgaver til, kan findes på linket til højre.

Hvad gør jeg, hvis jeg er utilfreds?


Konti, depoter og rådgivning
Er du utilfreds med noget, der vedrører egne konti, depoter eller rådgivning om dine investeringer i Investeringsforeningen Amalie Invest, bedes du kontakte dit eget pengeinstitut eller din rådgiver.

Investeringsforeningen
Er du utilfreds med noget, der direkte vedrører Investeringsforeningen Amalie Invest eller en afdeling herunder, kan du skrive eller ringe til den klageansvarlige:

Afdelingsdirektør Tine Lawaetz Lund
Investor Relations
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
E: tine.lund@sydinvest.dk

Ankenævnet for Investeringsforeninger
Private investorer i foreningen kan desuden indbringe anke vedrørende foreningens forhold til:

Ankenævnet for investeringsfonde
Amaliegade 8 B, 2. sal
1256 København K
T: 3543 6333 (kl. 9.30-12.30)
E: sek@fanke.dk