Skat

Beskatning af investorerne

Generelt
Beskrivelsen på denne side af de skattemæssige konsekvenser ved investering i en investeringsforening er af generel karakter. Beskrivelsen omfatter udelukkende reglerne for fuldt skattepligtige danske investorer. Investorer anbefales altid at rådføre sig med egen skatterådgiver (f.eks. revisor eller advokat) med hensyn til de individuelle skattemæssige konsekvenser ved køb, salg og ejerskab af beviser.

Akkumulerende afdelinger
Akkumulerende afdelinger behandles skattemæssigt som investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2.
Akkumulerende afdelinger udbetaler normalt ikke udbytte, hvorfor hele afkastet løbende tilskrives afdelingens formue, hvorved du som investor opnår en kursavance. Denne avance beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fratrækkes/modregnes i anden kapitalindkomst. Avance og tab beskattes efter lagerprincippet.

Lagerprincippet
Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller anskaffelsessummen for så vidt angår beviser købt i året) og værdien ved udgangen af indkomståret (eller salgssummen for så vidt angår beviser solgt i året). Det betyder, at der skal betales skat af avancer henholdsvis gives fradrag for tab, selvom beviset ikke er solgt.

Udloddende afdelinger
Såfremt der er tale om personers frie midler beskattes udbytte fra aktiebaserede afdelinger som aktieindkomst. Der indeholdes a conto udbytteskat ved udlodningerne. Gevinst eller tab ved afståelse af beviser i en aktiebaseret afdeling beskattes som aktieindkomst og medregnes efter realisationsprincippet.
Såfremt der er tale om personers frie midler beskattes udbytte fra obligationsbaserede afdelinger som kapitalindkomst. Med mindre afdelingen er 100 pct. obligationsbaseret indeholdes a conto udbytteskat ved udlodningerne. Gevinst eller tab ved beviser i en obligationsbaseret afdeling beskattes som kapitalindkomst ved realisation.
Udbetaling af udbytte indberettes til skattemyndighederne. Endvidere indberettes køb og salg af andele samt års-ultimobeholdninger til skattemyndighederne. Dette gælder dog kun, såfremt der handles via en dansk bank eller børsmæglerselskaber, og beviserne er i depot hos en dansk bank.

Virksomhedsskatteordningen
Har man som erhvervsdrivende valgt at blive beskattet efter virksomhedsordningen, dvs. efter reglerne i virksomhedsskatteloven, kan virksomhedens midler ikke investeres i alle typer investeringsforeningsbeviser.
Det er som udgangspunkt en betingelse, at afdelingen, man ønsker at investere i, skattemæssigt behandles efter de særlige regler for ”investeringsselskaber” hvilket er tilfældet for de akkumulerende afdelinger.
Avance og tab på akkumulerende afdelinger medregnes efter lagerprincippet.
Midler, der tilhører virksomhedsordningen må ikke investeres i udloddende afdelinger. Hvis der investeres i udloddende afdelinger, anses et tilsvarende beløb med dertilhørende virksomhedsskat for overført fra virksomhedsordningen til den private økonomi. Det vil normalt indebære en øget og/eller en fremrykket beskatning.

Selskabers midler
Anpartsselskaber, aktieselskaber og andre selskabsbeskattede enheder er omfattet af dette afsnit.
For selskabers investeringer skelnes der overordnet mellem udloddende og akkumulerende afdelinger.
For udloddende afdelinger medregnes udbytte fuldt ud i selskabsindkomsten, uanset om der er tale om udloddende aktiebaserede eller udloddende obligationsbaserede afdelinger.
For obligationsbaserede afdelinger udbetales udbyttet uden fradrag af a conto-skat, mens der indeholdes typisk 25 pct. a conto-skat på udbytte fra aktiebaserede afdelinger og for obligationsbaserede blandede afdelinger. Indeholdelsesprocenten afhænger dog af modtager. Avance og tab behandles efter reglerne for ”porteføljeaktier”. Det betyder, at avance er skattepligtig og tab er fradragsberettiget. Avance og tab medregnes efter lagerprincippet.
Akkumulerende afdelinger behandles skattemæssigt som ”investeringsselskaber”. Avance er skattepligtig og tab er fradragsberettiget. Avance og tab opgøres efter lagerprincippet.

Pensionsmidler
Afkast på en pensionsordning beskattes som hovedregel ens, uanset hvilken type forening eller afdeling, der investeres i. Udbyttet fra udloddende afdelinger udbetales uden fradrag af a conto-skat.
Avance og tab på beviser beskattes med 15,3 pct. PAL-skat og opgøres efter lagerprincippet. Evt. underskud overføres til fradrag i efterfølgende år.
Dit pengeinstitut, din pensionskasse eller dit pensionsselskab opgør hvert år det samlede afkast for kalenderåret. PAL-skat hæves hvert år på pensionskontiene medio januar. PAL-skatten beregnes af afkastet på pensionsordningen for perioden 1. januar til 31. december det foregående år.

Beskatning af afdelingerne

Akkumulerende afdelinger
Akkumulerende afdelinger er som udgangspunkt ikke skattepligtige. Dog beskattes danske aktieudbytter med 15 pct., og udenlandske udbytter beskattes typisk med 15 pct. i kildelandet. Beskatning af udenlandske udbytter afhænger af skattereglerne i kildelandet og af en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og det pågældende land.

Udloddende afdelinger
Udloddende afdelinger er selv fritaget for skattebetaling. Dog beskattes udenlandske udbytter typisk med 15 pct. i kildelandet. Beskatningen afhænger af skattereglerne i kildelandet og af en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og det pågældende land.