Skat

Generelt
Beskrivelsen af de skattemæssige konsekvenser ved investering i investeringsforeningen er af generel karakter, hvorfor en række særregler og detaljer ikke omtales. Beskrivelsen omfatter udelukkende reglerne for fuldt skattepligtige danske investorer på tidspunktet for underskrivelsen af dette prospekt.
Investorer anbefales at rådføre sig med egen skatterådgiver (f.eks. revisor eller advokat) med hensyn til de individuelle skattemæssige konsekvenser ved køb, salg og ejerskab af beviser.

Akkumulerende afdelinger
Foreningens afdeling Global AK behandles skattemæssigt som ”investeringsselskab” jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2.
Akkumulerende afdelinger udbetaler normalt ikke udbytte, hvorfor hele afkastet løbende tilskrives afdelingens formue, hvorved investor opnår en kursavance. Denne avance beskattes som kapitalindkomst. Tab kan fratrækkes/modregnes i anden kapitalindkomst.
Avance og tab beskattes efter lagerprincippet.

Lagerprincippet
Efter lagerprincippet sker beskatning af gevinster og tab på grundlag af værdien ved begyndelsen af indkomståret (eller anskaffelsessummen for så vidt angår beviser købt i året) og værdien ved udgangen af indkomståret (eller salgssummen for så vidt angår beviser solgt i året). Det betyder, at der skal betales skat af avancer henholdsvis gives fradrag for tab, selvom beviset ikke er solgt.
Skat beregner automatisk gevinst, og den vil fremgå på din årsopgørelse under kapitalindkomst. Et evt. tab på investeringen beregnes også automatisk og vil fremgå af årsopgørelsen. Tab giver fradrag, som kan bruges til at reducere den øvrige skattebetaling det pågældende år.

Kapitalindkomst
Kapitalindkomst er en indkomstkategori, som bl.a. dækker alle former for skattepligtigt afkast af obligationer og obligationsbaserede investeringsbeviser ved privat fri opsparing. Kapitalindkomsten indgår i opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Præcis hvor meget, du som investor skal betale i skat af investeringen, afhænger af din samlede kapitalindkomst. Den vil fx være påvirket af, om du har renteudgifter. Beskatningen afhænger også af dine øvrige indkomstforhold, eventuelle ægtefælles indkomst, bopælskommune samt af, om du betaler kirkeskat.

Hvis du som investor har en samlet kapitalindkomst, der er positiv, beskattes indkomsten med ca. 37,7 pct. op til 42.800 kr. Positiv nettokapitalindkomst over 42.800 kr., beskattes med en sats på 42 pct. + evt. kirkeskat, hvis du som investor i øvrigt betaler topskat. Hvis den samlede kapitalindkomst er negativ, vil du som investor få et fradrag. Værdien af fradraget varierer fra ca. 27% til ca. 33%. Den laveste sats på ca. 27% gælder, hvis du har negativ nettokapitalindkomst på mere end 50.000 kr. Beløbsgrænserne for både positiv og negativ kapitalindkomst er dobbelte for ægtepar. Det betyder eksempelvis, at hvis din ægtefælle ikke har nogen kapitalindkomst, vil den øvre grænse, for hvornår du går fra at skulle betale ca. 37,7% til 42 % + evt. kirkeskat af positiv kapitalindkomst, være 85.600 kr. På samme måde vil værdien af fradraget ændre sig fra ca. 27% til ca. 33% ved en negativ kapitalindkomst på 100.000 kr.

Virksomhedsskatteordningen
Midler under virksomhedsskatteordningen må gerne investeres i en akkumulerende afdeling som Global AK. Når du som personligt erhvervsdrivende opgør gevinst og tab, skal det ske efter lagerprincippet. Det betyder, at der skal betales skat, selvom selskabet ikke har solgt beviser.
Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab skal regnes med i kalenderåret.
Personligt erhvervsdrivende, der har indkomstår, som afviger fra kalenderåret, skal medregne urealiseret gevinst eller tab opgjort pr. 31. december, dagen efter afdelingens regnskabsår (1. januar).

Selskabers midler
Selskaber skal medregne gevinst og tab, når de opgør deres skattepligtige indkomst. Såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab skal regnes med i kalenderåret. Selskaber med indkomstår, der afviger fra kalenderåret, skal medregne urealiseret gevinst eller tab opgjort pr. 31. december, dagen efter afdelingens regnskabsår (1. januar).
Pensionsmidler Afkastet af en pensionsopsparing – investering i tilknytning til en kapitalpension, en ratepension, en selvpension eller en aldersopsparing – beskattes selvstændigt. Disse afkast er derfor årsopgørelsen uvedkommende.
Det samlede afkast (realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab) er lagerbeskattet og beskattes med 15,3 pct. Et negativt afkast overføres til fradrag i senere års positive afkast.
Har du i et år fået et afkast af dine investeringsbeviser på 20.000 kroner, udgør pensionsafkastskatten 3.060 kroner. Dit pengeinstitut eller pensionskasse beregner og trækker automatisk skat af afkastet af pensionsopsparingen. Beløbet bliver normalt hævet på kontoen i begyndelsen af januar det efterfølgende år.

Beskatning af afdelingen
Foreningens afdeling Global AK er som udgangspunkt ikke skattepligtig. Dog beskattes danske aktieudbytter med 15 pct., og udenlandske udbytter beskattes typisk med 15 pct. i kildelandet. Beskatning af udenlandske udbytter afhænger af skattereglerne i kildelandet og af en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og det pågældende land.